Kvalitetspolicy

Helhetssyn på kvalitet omfattas i nybyggnation som ombyggnation våra produkter som våra tjänster.
Genom utveckling och utarbetade rutiner där alla tar sitt ansvar i får vi nöjda kunder.

Fördelning av ansvaret:

  Arbetschefen har det övergripande ansvaret projektets kvalitet.

 • Formulerar ambitioner och övergripande kvalitetsmål
 • Följer upp och initierar kvalitetsarbetet

  Projektledaren/arbetsledaren är ansvarig för kvalitetsarbetet på arbetsplatsen.

 • Medverkar vid upprättande av kontrollprogram.
 • Ansvarar för styrning, dokumentation och uppföljning.
 • Medverkar vid upprättande av kvalitetsplan.
 • Upprättar avvikelserapport.
 • Rapporterar avvikelse till Arbetschefen.

  Ledandemontören/montören ansvarar för kvaliteten på eget arbete.

 • Medverkar vid beredning av arbetsmoment.
 • Kontrollerar eget arbete genom egenkontroller.
 • Rapportera avvikelse till projektledare/arbetsledare.

Miljöpolicy

Vi skall ständigt göra vårt yttersta för att få en ekologisk hållbar utveckling genom konkreta miljöåtgärder i vår verksamhet.

  Övergripande mål:

 • Producera tekniska anläggningar och tjänster som är hälsosamma.
 • Miljöanpassa verksamheten i alla led från projektering till slutprodukt.
 • Uppfylla kundens och samhällets krav och förväntningar på miljön.

  Hur vi skall nå målen:

 • Ta ansvar för miljön i vårt dagliga arbete.
 • Öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor.
 • Följa upp och förbättra vårt miljöarbete.
 • Samarbeta med leverantörer och entreprenörer som arbetar aktivt med miljöåtgärder.
 • Öppet redovisa och informera om resultaten av vårt miljöarbete.